Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Hatos - TUI Utazási Központ

 • Az Ön legjobb utazási tanácsadója, a legkedvezőbb akciókkal itthonról és külföldről!
 • +36-83 311-535

Utazási szerződések

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

A Hatos Utazási Iroda (a továbbiakban Utazásszervező) által szervezett külföldi utazásokra a Ptk. a 472/2017. (XII. 28.) Korm.rendelet rendelkezései, illetve jelen szerződési feltételekben foglaltak az irányadók.

A Hatos Utazási és Ingatlanközvetítő Kft. adatai:

Székhely: 8360 Keszthely, Kossuth u. 2., telephely: 8360 Keszthely, Kossuth u. 2., telefon/telefax szám: 83/311-535, weboldal www.hatostourist.hu, email: hatos.99@t-online.hu. Adószám: 11864149-2-20, nyilvántartási szám: R-01968/2000, cégjegyzékszám: 20-09-064239 a Zala Megyei Bíróság mint Cégbíróság által bejegyezve. Felügyeleti szerv: Budapest Főváros Kormányhivatala (MKEH jogutód), 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.. Felelősség biztosító megnevezése, székhelye: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., 1091. Budapest, Üllői út 1.

1.) Az utazási szerződés megkötése

1.) Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha az, az utazásszervező és az utazó között írásban megkötésre kerül az utazásszervező a szerződés egy példányát az utazónak átadta és az utazó a lefoglalt utazásra 40 % díjelőleget megfizette. Az utazási szerződés elválaszthatatlan mellékletei (utazási ajánlat, tájékoztató, akciós ajánlat, megrendelőlap lap és visszaigazolás) tartalmazzák az utazásra vonatkozó adatokat.

2.) Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés az utazó által megrendelt szolgáltatások az Utazásszervező által írásban történt visszaigazolás esetén lép hatályba. Utazásszervező kötelezettséget vállal arra, hogy a leelőlegezett szolgáltatást 4 munkanapon belül írásban visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás ezen időtartamon belül nem történne meg, úgy az utazónak az általa befizetett összeg a beérkezéstől számított 8 munkanapon belül visszajár.

3.) Ha nem az utazó, hanem részére egy 3. személy foglalja le az utat, az utazásszervező nem köteles megvizsgálni, hogy a 3. személy jogszerűen képviseli-e az utazót. Ez esetben a 3. személyt az utazó képviselőjének kell tekinteni, és az utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az utazót terhelő kötelezettségek az utazó javára szerződést kötő 3. személyt terhelik.

2.) Díjfizetés feltételei

1.) Az utazó jelentkezésekor előleget fizet, a részvételi díj és a többi megrendelt szolgáltatás hátraléka 35 nappal a tájékoztatóban feltüntetett, vagy a külön értesítésben meghatározott indulási napot megelőzően fizetendő. A hátralék befizetésével kapcsolatban az Utazásszervező külön értesítést nem küld. Amennyiben az utazó ezen feltételt nem teljesíti, az az utazási szerződés felmondását jelenti az utazó/megrendelő részéről. Ebben az esetben az utazásszervező elutaztatási kötelezettsége megszűnik és az utazási feltételekben meghatározott bánatpénz megfizetését követelheti az utazótól/megrendelőtől.

2.) Ha a jelentkezés az utazást megelőző 35 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj fizetendő (a többi megrendelt szolgáltatás díjával együtt).

3.) Utazásszervező a teljes összeg befizetése ellenében az utazás megkezdése előtt néhány nappal a befizetett és visszaigazolt szolgáltatások igénybevételére jogosító részvételi jegyet küld az utazónak, melyet az indulás előtt az Utazásszervező képviselőjének be kell mutatni. Ellenkező esetben az utazó az utazáson nem vehet részt, ami az utazási szerződés felmondását jelenti az utazó részéről. Az utazó csak a részvételi jegyen szereplő szolgáltatások igénybevételére jogosult. Az utazásszervező a részvételi jegy átadásával egy időben átadja az utazónak az utazó nevére szóló biztosítási kötvényt, amely a hazautazás és az esetleges kényszerű kint tartózkodás költségeinek fedezésére szolgál, amennyiben az utazásszervező az utazás időtartama alatt fizetésképtelenné válna.

4.) Az utazó a személyes, különleges kéréseket, kívánságokat, feltételeket, amelyek az utazással, az azon való részvételével kapcsolatosak, az utazási szerződés megkötése előtt köteles az Utazásszervező tudomására hozni. Ezeket elfogadásuk esetén Utazásszervező az utazási okmányok átadásakor, a részvételi jegyen írásban igazolja vissza.

 

3.) Részvételi díjak érvényessége

1.) A részvételi díj az utazási ajánlatban meghirdetett szolgáltatások időtartamára az adott minőségben az árat, az Utazásszervező szervezési díját és az általános forgalmi adót tartalmazza. Nem tartalmazza az útlevél, az esetleges vízum költségét és a költőpénzt.

2.) A szállítási költségek, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek, közterhek, a valutaárfolyamok jelentős megváltozása miatt Utazásszervező a részvételi díjat legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20. napig felemelheti, illetve csökkentheti. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az utazó az erről kapott értesítéstől számított 6 naptári napon belül írásban felmondhatja a szerződéstől, és a befizetett részvételi díj részére maradéktalanul visszafizetendő. A részvételi díj csökkentése esetén az utazásszervező a csökkentés összegét költségeinek levonása után 14 napon belül viszafizeti az utazónak.

3.) Az utazó köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vízum-, vám- és devizajogszabályokat betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk az utazót terhelik.

4.) Utazásszervező – az utazó kérésére - csak az Európai Unió tagállamának állampolgárát köteles tájékoztatni a cél- és tranzit országok útlevél-, vízum-, illetve egészségügyi beutazási szabályairól, előírásairól. Más államok állampolgárainak, ideértve a hontalanokat és a kettős állampolgárokat is, az illetékes diplomáciai képviselet ad felvilágosítást.

5.) A tájékoztatóban feltüntetett repülőtéri illeték összege tájékoztató jellegű. A légitársaság határozza meg, ezért az utazó elfogadja, hogy annak ténylegesen fizetendő összegét Utazásszervező általában indulás előtt 35-40 nappal közli az utazóval (miután a légitársaság az Utazásszervezőt tájékoztatta).

6.) Az utazásszervező felhívja az utazó/megrendelő figyelmét, hogy egyes külföldi közreműködői, illetve szolgáltatók nyújtotta szolgáltatás ellenértékét vissza nem téríthetően, előre kell kifizetni. Az utazó tudomásul veszi, hogy elállásának időpontjától és jogcímétől, okától függetlenül ezen előre kifizetett összegeket az utazásszervező csak abban az esetben téríti vissza, ha a külföldi szolgáltató azt az utazásszervezőnek visszafizette. Az utazásszervező az utazóval megkötött egyedi utazási szerződésben tájékoztatja az utazót azon szolgáltatásokról, amelyek díjai nem visszatéríthetők.

7.) Az utazó legfeljebb az utazási csomag megkezdésének napját megelőző 7. napig az utazási szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházhatja

olyan személyre, aki megfelel az utazási szerződésben rögzített valamennyi feltételnek. A szerződésből kilépő és belépő fél egyetemlegesen felelnek a

részvételi díj (teljes részvételi díj),valamint az átruházásból eredő további adók, illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért.

4.) Az utazási szerződés felmondása, illetve módosítása az utazó részéről

1.) Az utazónak joga van az utazási csomag megkezdése előtt bármikor bánatpénz megfizetése ellenében felmondani az utazási szerződést. Az utazó köteles a felmondást írásban (levél, távirat, telefax, e-mail) az utazásszervezővel az utazás részvételi számára hivatkozva közölni. A felmondási nyilatkozat csak akkor válik hatályossá, ha arról a címzett tudomást szerzett. Felmondásnak számít az is, ha az utazó az utazást előzetes nyilatkozattétel nélkül (no show) nem kezdi meg. Ilyen esetekben az utazási csomag megkezdtének időpontja tekintendő a felmondás időpontjának.

2.) Amennyiben az utazó nem az utazási szolgáltatások lényeges megváltozása miatt mondja fel az utazási szerződést, köteles az utazásszervező költségeit az alábbiak szerint megtéríteni:

3.) A bánatpénz mértéke:

Az utazás megkezdése előtti 31. napig történt lemondás esetén a részvételi díj 40% -a,

30-20 napon belüli felmondás esetén a részvételi díj 50 %-a,

19-11 napon belüli felmondás esetén a részvételi díj 60 %-a,

10 napon belüli felmondás esetén a részvételi díj 100 %-a,

Ha az utazó átjelentkezik egy másik utazásra vagy más időpontra, akkor is az előző pontban meghatározott bánatpénzt köteles az utazó megfizetni, kivéve, ha Utazásszervező ajánlja fel a változtatás jogát.

Bizonyos utazási szolgáltatásoknál előfordulhat, hogy a bánatpénz összege a 4.3 pontban közölttől eltér, erről további információt az Utazásszervező nyújt a foglaláskor.

5.) Amennyiben az utazásszervező az utazási csomag megkezdése előtt az utazási szerződésben rögzített valamely utazási szolgáltatás lényeges elemét jelentősen megváltoztatja, az utazó a változásról szóló értesítésben meghatározott időn belül jogosult:

 • elfogadni a változtatást, és akkor az utazási szerződés a változtatásnak megfelelően módosul, vagy

 • bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja az utazási szerződést.

6.) Ha az utazó a változásra tekintettel felmondja az utazási szerződést, az utazásszervező azonos vagy magasabb minőségű utazási csomagot ajánl fel, amennyiben erre módja van.

7.) Ha az utazó elfogadja a felajánlott utazási csomagot és annak díja alacsonyabb, akkor az utazásszervező a díjkülönbözetet 14 napon belül visszafizeti, amennyiben drágább, akkor az utazó a díjkülönbözetet az értesítésben meghatározott határidőig köteles az utazásszervezőnek megfizetni.

8.) Ha az utazó az utazási szerződést a változásra tekintettel felmondja és a felajánlott másik utazási csomagot nem fogadja el, akkor az utazásszervező az utazó által vagy nevében befizetett díjat a felmondás dátumától számított 14 napon belül visszafizeti és az utazó szerződés felmondásból eredő kárát megtéríti.

9.) Amennyiben az utazási szerződés megkötése után az utazási szerződésben megnevezett célország(ok) a külügyekért felelős minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” felsorolásába felvételre kerül, akkor az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja az utazási szerződést, feltéve, hogy a felsorolásba való felvétel közzétételétől számított 5 munkanapon belül tájékoztatja a felmondásról az utazásszervezőt. Az e pontban meghatározott, határidőben történő felmondás esetén az utazásszervező kártérítésre nem kötelezhető, azonban az utazó utazási csomagra befizetett díját visszafizeti az utazónak.

 

5. Hibás teljesítés, kártérítés

1.) A szerződés hibás teljesítése esetén az utazó a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását a helyszíni szolgáltatóval vagy az utazásszervezővel közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utazó felelős. A helyszíni szolgáltató az utazó bejelentését annak kérésére köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egyik példányát az utazónak átadni. A kártérítési kérelmet a hazaérkezéstől számított 10 napon belül írásban kell benyújtani az utazásszervezőhez. A panasz megfelelő alátámasztására a bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén az utazásszervező megbízottjai vagy a szolgáltató által felvett jegyzőkönyv vagy az igazoló dokumentumok egy példányát. A felvett jegyzőkönyv nem jelenti a panasz megalapozottságának és jogosságának elismerését, kizárólag az utazó által elmondottak rögzítését szolgálja.

2.) Az utazásszervező nem köteles a díjat leszállítani, ha az utazó valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.

3.) Az utazásszervező köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni. Mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható és a kárt olyan szokatlan, előre nem látható körülmény okozta, amely az utazásszervező érdekkörén kívül áll, s amelynek következményeit az utazásszervező a legkörültekintőbb gondosság ellenére sem tudta elhárítani, illetve ha a kárt az utazó vagy a szerződés teljesítésében érdektelen harmadik személy okozta.

4.) Az utazásszervező ebben az esetben lehetőségeihez képest segítséget nyújt az utazónak. Az utazásszervező segítségnyújtási kötelezettsége az egészségügyi szolgáltatásokról, a helyi hatóságokról, a konzuli segítségnyújtásról való tájékoztatást, illetve a távközlési eszközzel való kommunikációt és a helyettesítő utazási megoldás megtalálásának lehetőségét foglalja magában.

5.) Az utazásszervező jogosult az előző pontban említett segítségnyújtás költségét a nehéz helyzetbe jutott utazónak felszámítani, amennyiben azt az utazó szándékos vagy gondatlan magatartása okozta.

6.) Az utazó saját maga köteles gondoskodni dolgainak őrzéséről, felügyeletéről. kivéve, ha az utazásszervező, annak képviselője vagy közreműködője a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette. A megőrzésre való átvételt az utazónak átadott csomagjegy/elismervény bizonyítja.

7.) Az utazásszervező nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének következtében maradnak el.

8.) Az utazásszervező fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos értékű programokra történő felcserélésére kivételes esetekben, ha erre olyan tényezők rákényszerítik, melyekre az utazásszervezőnek nincs ráhatása.

9.) Az utazásszervező az utazási szerződés nem teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét és a személyiségi jog megsértése miatt járó sérelemdíjat együttesen, összesen a teljes részvételi díj háromszorosában korlátozza.

10.) Repülővel, hajóval történő utazástól való elállás esetén a repülőjegy, hajójegy árának visszafizetése a jegy típusa alapján kizárólag a légi fuvarozó, a hajóstársaság és az utas között létrejött személyfuvarozási szerződésben meghatározott feltételek szerint lehetséges. Az utazásszervező a jegy árát vagy annak a fuvarozási szerződésben meghatározott hányadát kizárólag a fuvarozó által történt visszafizetés után, a jegykiállító iroda 20.000 Ft költségének levonásával téríti vissza az utazónak.

11.) A szerződésben vállalt utazási szolgáltatások teljesítéséért az utazásszervező felel még akkor is, ha azok teljesítésére más utazási szolgáltató köteles . A szerződésszegést az utazásszervező ésszerű határidőn belül orvosolja amennyiben

  • azt az utazó az utazásszervezőnek az utazási szerződésben megadott elérhetőségek valamelyikén bejelentette, és

  • a szerződésszegés orvoslása nem lehetetlen, vagy

  • nem jár aránytalanul nagy költségekkel figyelemmel a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás értékére és a szerződésszegés súlyára.

12.) Ebben az esetben az utazó a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás árából arányos díjengedményre jogosult és a szerződésszegésből eredő kárainak megtérítését kérheti.

13.) Az ésszerű határidő megállapításánál figyelembe kell venni a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatást és értékét, annak teljesítését nyújtó utazási szolgáltatót, a szerződésszegés súlyát.

14.) Amennyiben az utazásszervező a megállapított ésszerű határidőn belül nem orvosolja a szerződésszegést, az utazó jogosult maga orvosolni a hibát. Ebben az esetben az utazásszervező legfeljebb a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás díjának összegéig köteles az utazó igazolt költségeit megtéríteni.

15.) Az utazásszervező nem szerződésszerű teljesítése esetén a nem szerződésszerű teljesítés időtartamára díjengedményt igényelhet az utazó. Nem illeti meg a díjengedmény az utazót, ha az utazásszervező bizonyítja, hogy a szerződésszegés az utazónak felróható.

16.) Az utazásszervező nem köteles a díjat leszállítani vagy visszatéríteni, ha az utazó valamely utazási szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.

17.) Amennyiben az utazásszervező az utazási csomag lényeges részét nem tudja az utazási szerződésben meghatározott módon teljesíteni, akkor többletköltség felszámolása nélkül, lehetőleg a szerződésben meghatározottal azonos minőségű helyettesítő szolgáltatást ajánl fel, amennyiben erre lehetősége van.

18.) Amennyiben a felajánlott helyettesítő szolgáltatás értéke az utazási szerződésben meghatározottnál kevesebb, akkor az utazásszervező a különbözetet díjcsökkentés jogcímén visszafizeti az utazónak.

19.) Az utazó a felajánlott helyettesítő szolgáltatást kizárólag akkor utasíthatja el, ha az lényegesen különbözik az utazási szerződésben foglaltaktól.

20.) Amennyiben az utazásszervező szerződésszegése az utazái szerződés lényeges tartalmát érinti és azt ésszerű határidőn belül nem orvosolja, akkor az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést és díjengedményt, illetve a felmondásból eredő kárainak megtérítését követelheti. Ebben az esetben az utazásszervező többletköltség felszámítása nélkül gondoskodik az utazó utazási szerződés szerinti közlekedési eszközzel való hazaszállításáról.

21.) Az utazásszervező tájékoztatja az utazót, hogy a vasúti személyszállítást igénybevevők jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007/EK rendelet, a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló 392/2009/EK rendelet, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól szóló 1177/2010/EU rendelet, a légi fuvarozók felelősségéről szóló, a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett montreali egyezmény, a visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó kártalanításról szóló 261/2004/EK rendelet, valamint az 1986. évi II. tvr.-tel kihirdetett berni (COTIF) egyezmény korlátozza a fuvarozó kártérítési felelősségét, illetve kártalanítási kötelezettségét.

22.) Az utazásszervező felelősséget vállal az előző pontban említett fuvarozók által nyújtott utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért. Az előző pontban meghatározott fuvarozók utazási szolgáltatásának nem megfelelő teljesítése miatt az utazót az előző pontban megnevezett jogszabályok alapján megíllető kártérítést, illetve kártalanítást az említett jogszabályok alapján közvetlenül a szerződésszegő fuvarozótól követelhetik.

23.) Amennyiben az utazó az 5.21. pontban megnevezett jogszabályok alapján őt megillető kártérítést, illetve kártalanítást az utazásszervezőtől követeli, akkor az utazásszervező a kártérítés, illetve a kártalanítás összegének kifizetését mindaddig felfüggeszti, ameddig a kártérítés, illetve kártalanítás jogalapját és összegét az érintett fuvarozó el nem ismeri, illetve az arra illetékes hatóság, bíróság jogerős határozatában meg nem állapítja.

24.) Az utazásszervező szerződésszegése esetén a szerződésszegés miatt megállapított vagy megállapodott kártérítés utazónak járó összegéből az. 5.21. pontban megnevezett jogszabályok szerinti kártérítések, illetve kártalanítások összegét levonja.

6.) Az utazási szerződés felmondása az utazásszervező részéről

1. Az utazásszervező a befizetett összeg visszatérítése mellett

 • a hat napnál hosszabb utak esetében az utazási csomag megkezdése előtti 20. napig,

 • a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetében az utazási csomag megkezdése előtti 7. napig,

 • a két napnál rövidebb utak esetében az utazási csomag megkezdése előtti 48. óráig

kártérítési kötelezettség nélkül felmondhatja az utazási szerződést, amennyiben az utazáshoz szükséges legkisebb létszám nem jött össze (autóbuszos körutazásoknál ált. 35 fő, repülős utazásoknál 20 fő).

2.) Az előző pontban említett esetekben az utazásszervező az utazó által vagy a nevében az utazási csomag ellenértékeként befizetett összeget a felmondás napjától számított 14 napon belül visszafizeti.

3.) Az utazásszervező kártérítési kötelezettség nélkül, az utazó indokolatlan késedelem nélküli értesítésével egy időben, az utazási csomag megkezdése előtt jogosult az utazási szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az utazásszervezőt az utazási szerződés teljesítésében rendkívüli és elháríthatatlan körülmények gátolják.

4.) Az utazás megkezdése után, az utazó szerződésszegő magatartása miatt, valamint ha az utazó az utazási szolgáltatások nyújtását tartósan vagy ismételten zavarja vagy utazótársaival ill. harmadik személyekkel szemben az együtttartózkodás követelményeivel ellentétes, botrányos magatartást tanúsít, az utazásszervező figyelmeztetés után jogosult az utazási szerződést felmondani, és az utazó a hazautazásáról maga köteles gondoskodni. Ebben az esetben az utazásszervező az utazási szerződés felmondásából eredő kárainak megtérítését követelheti az utazótól.

5.) Az utazásszervező felmondása esetén (kivéve 6.3. pontban foglaltak esetén) köteles az utazónak másik, a szerződésnek megfelelő, vagy ahhoz hasonló utazást felajánlani. Amennyiben az utazó a felajánlott szolgáltatást nem fogadja el, akkor az utazásszervező köteles az utazó által megfizetett részvételi díjat illetve díjelőleget teljes egészében visszafizetni.

6.) Ha az utazásszervező felmondására a 6.2. pontban meghatározott okból, az utazás teljesítése során kerül sor, köteles az utazó biztonságos hazatérése érdekében szükséges minden intézkedést megtenni.

 

7.) Szerződési pontok hatályon kívül helyezése

Az utazási szerződés egyes pontjainak hatályon kívül helyezése nem vonja maga után a teljes utazási szerződés hatályon kívül helyezését.

Ugyanez vonatkozik az Utazási Feltételekre is, valamint azokra a – az utazási szerződésben foglalt – szolgáltatásokra, amelyek a katalógusban leírt szolgáltatások körén kívül esnek. Ezek a szolgáltatások csak akkor képezik a szerződés tárgyát, ha az utazásszervező által írásban vissza lettek igazolva.

8.) Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések

E rendelkezések betartásáért az utazó felel. Az utazásszervező köteles az utazási szerződés megkötése során ezekre, valamint ezek változására az utazó figyelmét felhívni. Ha az utazó a rendelkezések be nem tartása miatt nem tud az utazáson részt venni, és ezáltal kizárja, hogy az utazásszervező a szerződésben vállalt szolgáltatásokat irányában teljesítse, úgy az utazásszervező a 4.3. ill. 4.4. pontokban foglalt bánatpénzt érvényesíti.

9.) Biztosítás

Az utazásszervező köteles az utazót az az utazás időtartamára vonatkozóan a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás megkötésének lehetőségeiről megfelelően tájékoztatni, különös tekintettel a biztosítás által fedezett kockázatokról és a biztosítási díjakról. A részvételi díjak az útlemondási biztosítást nem tartalmazzák, igény esetén köthető. Ennek díja a mindenkori részvéteki díj 5%-a.

Az utazásszervező az utazó javára szóló biztosítást köt amennyiben a személyszállítás az utazási csomag része. Az utazó javára szóló biztosítás az utazó hazaszállítására és kényszerű túltartózkodásának költségeire nyújt fedezetet, amennyiben az utazásszervező fizetésképtelenné válna.

10.) Általános ismertetés

Nyilvánvaló tévedések és nyomdahibák lehetősége fenntartva.

11.) A Hatos Utazási Iroda által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a felek alávetik magukat a Keszthelyi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Aláírásommal igazolom, hogy az utazási szerződés megkötése előtt az utazási csomagról szóló tájékoztatót átvettem, a Hatos Utazási Iroda utazási feltételeit tudomásul vettem és egy eredeti példányt átvettem.

Záradék:

 

Alulírott ………………………………. kijelentem, hogy az ÁSZF 2. pontjára vonatkozóan külön is figyelemfelhívó tájékoztatásban részesültem és ezt követően azt kifejezetten elfogadom.

 

Alulírott ………………………………... ezúton nyilatkozom a Hatos Utazási Iroda szervezésében lefoglalt utazással kapcsolatban a következők szerint:

 

2011. január 1-től hatályos, többször módosított áfa-törvény 206. §-a alapján az Ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást (kérjük a megfelelőt megjelölni):

 

- nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként) veszi igénybe,

 

- adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe,

 

- adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe.

 

 

 

Dátum:

 

 

 

 

Utasok aláírása                                                                                                                                                                             ügyintéző aláírása